குறள் 71-80 அன்புடைமை.

                       The Possession of Love
குறள் 71:.
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 
புன்கணீர் பூசல் தரும்.

Tamil meaning
உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பைத் தாழ்ப்பாள் போட்டு அடைத்து வைக்க முடியாது. அன்புக்குரியவரின் துன்பங்காணுமிடத்து, கண்ணீர்த்துளி வாயிலாக அது வெளிப்பட்டுவிடும்.

Translation:.
And is there bar that can even love restrain?
The tiny tear shall make the lover's secret plain.

Commentary:.
Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within.

குறள் 72:.
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் 
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.

Tamil meaning
அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம் தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்; அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர்.

Translation:.
The loveless to themselves belong alone;
The loving men are others' to the very bone.

Commentary:.
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others.

குறள் 73:.
அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு 
என்போடு இயைந்த தொடர்பு.

Tamil meaning
உயிரும் உடலும்போல் அன்பும் செயலும் இணைந்திருப்பதே உயர்ந்த பொருத்தமாகும்.

Translation:.
Of precious soul with body's flesh and bone,
The union yields one fruit, the life of love alone.

Commentary:.
They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth).

குறள் 74:.
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும் 
நண்பு என்னும்நாடாச் சிறப்பு.

Tamil meaning
அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும் அந்த உள்ளம், நட்பு எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்.

Translation:.
From love fond yearning springs for union sweet of minds;
And that the bond of rare excelling friendship binds.

Commentary:.
Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship.

குறள் 75:.
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து 
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

Tamil meaning
உலகில் இன்புற்று வாழ்கின்றவர்க்கு வாய்க்கும் சிறப்பு, அவர் அன்புள்ளம் கொண்டவராக விளங்குவதன் பயனே என்று கூறலாம்.

Translation:.
Sweetness on earth and rarest bliss above,
These are the fruits of tranquil life of love.

Commentary:.
The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear.

குறள் 76:.
அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார் 
மறத்திற்கும் அஃதே துணை.

Tamil meaning
வீரச் செயல்களுக்கும் அன்பு துணையாகத் திகழ்கிறது என்பதை அறியாதவர்களே, அறச் செயல்களுக்கு மட்டுமே அன்பு துணையாக இருப்பதாகக் கூறுவார்கள்.

Translation:.
The unwise deem love virtue only can sustain,
It also helps the man who evil would restrain.

Commentary:.
The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.

குறள் 77:.
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே 
அன்பி லதனை அறம்.

Tamil meaning
அறம் எதுவென அறிந்தும் அதனைக் கடைப்பிடிக்காதவரை, அவரது மனச்சாட்சியே வாட்டி வதைக்கும். அது வெயிலின் வெம்மை புழுவை வாட்டுவதுபோல இருக்கும்.

Translation:.
As sun's fierce ray dries up the boneless things,
So loveless beings virtue's power to nothing brings.

Commentary:.
Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, i.e. worms.

குறள் 78:.
அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை  வன்பாற்கண் 
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று.

Tamil meaning
மனத்தில் அன்பு இல்லாதவருடைய வாழ்க்கை, பாலைவனத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தது போன்றது.

Translation:.
The loveless soul, the very joys of life may know,
When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow.

Commentary:.
The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert.

குறள் 79:.
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்பு ம் யாக்கை 
அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.

Tamil meaning
அன்பு எனும் அகத்து உறுப்பு இல்லாதவர்க்குப் புறத்து உறுப்புகள் அழகாக இருந்து என்ன பயன்?

Translation:.
Though every outward part complete, the body's fitly framed;
What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?

Commentary:.
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member.

குறள் 80:.
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு 
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

Tamil meaning
அன்புநெஞ்சத்தின் வழியில் இயங்குவதே உயிருள்ள உடலாகும்; இல்லையேல், அது எலும்பைத் தோல் போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்.

Translation:.
Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;
Then is the body seat of life, when love resides within.

Commentary:.
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.

No comments:

Post a Comment