குறள் 1-10 கடவுள் வாழ்த்து

             The Praise of God

குறள் 1:.
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 
பகவன் முதற்றே உலகு.

Tamil meaning

அகரம் எழுத்துக்களுக்கு எல்லாம்  முதன்மை; ஆதிபகவன், உலகில் வாழும் உயிர்களுக்கு எல்லாம் முதன்மை.

Translation:.
A, as its first of letters, every speech maintains;
The "Primal Deity" is first through all the world's domains.


Commentary:.
As all letters have the letter A for their first, so the world has the eternal God for its first.


குறள் 2:.
கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் 
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.


Tamil meaning

தன்னைவிட அறிவில் மூத்த பெருந்தகையாளரின் முன்னே வணங்கி நிற்கும் பண்பு இல்லாவிடில் என்னதான் ஒருவர் கற்றிருந்தாலும் அதனால் என்ன பயன்? ஒன்றுமில்லை.

Translation:.
No fruit have men of all their studied lore,
Save they the 'Purely Wise One's' feet adore.

Commentary:.
What Profit have those derived from learning, who worship not the good feet of Him who is possessed of pure knowledge ?


குறள் 3:.
மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார் 
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.


Tamil meaning

மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனைப் பின்பற்றுவோரின் புகழ்வாழ்வு, உலகில் நெடுங்காலம் நிலைத்து நிற்கும்.

Translation:.
His feet, 'Who o'er the full-blown flower hath past,' who gain
In bliss long time shall dwell above this earthly plain.

Commentary:.
They who are united to the glorious feet of Him who occupies swiftly the flower of the mind, shall flourish in the highest of worlds (heaven).


குறள் 4:.
வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு 
யாண்டும் இடும்பை இல.


Tamil meaning
விருப்பு வெறுப்பற்றுத் தன்னலமின்றித் திகழ்கின்றவரைப் பின்பற்றி நடப்பவர்களுக்கு எப்போதுமே துன்பம் ஏற்படுவதில்லை.

Translation:.
His foot, 'Whom want affects not, irks not grief,' who gain
Shall not, through every time, of any woes complain.

Commentary:.
To those who meditate the feet of Him who is void of desire or aversion, evil shall never come.


குறள் 5:.
இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் 
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

Tamil meaning
இறைவன் என்பதற்குரிய பொருளைப் புரிந்து கொண்டு புகழ் பெற விரும்புகிறவர்கள், நன்மை தீமைகளை ஒரே அளவில் எதிர் கொள்வார்கள்.

Translation: 
The men, who on the 'King's' true praised delight to dwell,
Affects not them the fruit of deeds done ill or well.

Commentary:.
The two-fold deeds that spring from darkness shall not adhere to those who delight in the true praise of God.

குறள் 6:.
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க 
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.


Tamil meaning
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐம்பொறிகளையும் கட்டுப்படுத்திய தூயவனின் உண்மையான ஒழுக்கமுடைய நெறியைப் பின்பற்றி நிற்பவர்களின் புகழ்வாழ்வு நிலையானதாக அமையும்.

Translation: 
Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed;
His, 'Who quenched lusts that from the sense-gates five proceed'.

Commentary:.
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses.

குறள் 7:.
தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.


Tamil meaning
ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாதவனுடைய அடியொற்றி நடப்பவர்களைத் தவிர, மற்றவர்களின் மனக்கவலை தீர வழியேதுமில்லை.

Translation: 
Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain,
'This hard for mind to find relief from anxious pain.

Commentary:.
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable.


குறள் 8:.
அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.


Tamil meaning
அந்தணர் என்பதற்குப் பொருள் சான்றோர் என்பதால், அறக்கடலாகவே விளங்கும் அந்தச் சான்றோரின் அடியொற்றி நடப்பவர்க்கேயன்றி, மற்றவர்களுக்குப் பிற துன்பக் கடல்களைக் கடப்பது என்பது எளிதான காரியமல்ல.

Translation:.
Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain,
'This hard the further bank of being's changeful sea to attain.

Commentary:.
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue.


குறள் 9:.
கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான் 
தாளை வணங்காத் தலை.


Tamil meaning
உடல், கண், காது, மூக்கு, வாய் எனும் ஐம்பொறிகள் இருந்தும், அவைகள் இயங்காவிட்டால் என்ன நிலையோ அதே நிலைதான் ஈடற்ற ஆற்றலும் பண்பும் கொண்டவனை வணங்கி நடக்காதவனின் நிலையும் ஆகும்.

Translation:.
Before His foot, 'the Eight-fold Excellence,' with unbent head,
Who stands, like palsied sense, is to all living functions dead.

Commentary:.
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without the power of sensation.


குறள் 10:.
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 
இறைவன் அடிசேரா தார்.


Tamil meaning
வாழ்க்கை எனும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடக்க முனைவோர், தலையானவனாக இருப்பவனின் அடி தொடர்ந்து செல்லாவிடில் நீந்த முடியாமல் தவிக்க நேரிடும்.

Translation:.
They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain;
None others reach the shore of being's mighty main.

Commentary:.
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God.

No comments:

Post a Comment