குறள் 11-20 வான்சிறப்பு

                        The Excellence of Rain

குறள் 11:.
வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.


Tamil meaning
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Translation:.

The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives.

Commentary:.
By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia.

குறள் 12:.

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை.


Tamil meaning
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது.

Translation:.
The rain makes pleasant food for eaters rise;
As food itself, thirst-quenching draught supplies.

Commentary:.
Rain produces good food, and is itself food.

குறள் 13:.

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி.


Tamil meaning
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்.

Translation:.
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain.

Commentary:.
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world.

குறள் 14:.

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.


Tamil meaning
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்.

Translation:.
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more.

Commentary:.
If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease.

குறள் 15:.

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை.


Tamil meaning
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்.

Translation:.
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined rise.

Commentary:.
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune.

குறள் 16:.

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே 
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது.


Tamil meaning
விண்ணிலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை காண்பது அரிதான ஒன்றாகும்.

Translation:.
If from the clouds no drops of rain are shed.
'Tis rare to see green herb lift up its head.

Commentary:.
If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.


குறள் 17:.
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி 
தான்நல்கா தாகி விடின்

Tamil meaning
ஆவியான கடல்நீர் மேகமாகி அந்தக் கடலில் மழையாகப் பெய்தால்தான் கடல்கூட வற்றாமல் இருக்கும். மனித சமுதாயத்திலிருந்து புகழுடன் உயர்ந்தவர்களும் அந்தச் சமுதாயத்திற்கே பயன்பட்டால்தான் அந்தச் சமுதாயம் வாழும்.

Translation:.
If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean's wide domain.

Commentary:.
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain).


குறள் 18:.
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு.


Tamil meaning
வானமே பொய்த்து விடும்போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?

Translation:.
If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adore.

Commentary:.
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.


குறள் 19:.
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின்.


Tamil meaning
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்.

Translation:.
If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'.

Commentary:.
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.

குறள் 20:.

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.


Tamil meaning

உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.


Translation:.
When water fails, functions of nature cease, you say;
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way'.


Commentary:.
If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water.

No comments:

Post a Comment